Etyka pisma

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące autorów

Przesłany przez autora tekst musi być stworzony przez niego osobiście; musi być całkowicie oryginalny i nie naruszać praw autorskich osób trzecich. Wszelkie wykorzystane w nim założenia, teorie i fragmenty tekstów innych osób muszą być wskazane przez autora wraz z podaniem nazwiska ich twórcy i tytułu dzieła (zastosowanie się do tej zasady autor poświadcza podpisaniem z wydawcą „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej” stosownej umowy).

Autor zobowiązany jest również powiadomić redakcję, jeżeli przesłana praca była wcześniej publikowana w całości lub w części. Nie może także być ona jednocześnie procedowana w innym czasopiśmie.

Wszystkie osoby, które miały twórczy i bezpośredni wkład w powstanie pracy (np. w jego koncepcję, prowadziły badania, napisały szkic tekstu), muszą być ujęte na liście autorów. Wszyscy wymienieni autorzy muszą zaakceptować tekst i biorą za niego odpowiedzialność. W przypadku współautorstwa pracy redakcja będzie się kontaktować z autorem głównym tekstu, który bierze na siebie odpowiedzialność za poinformowanie pozostałych twórców o uwagach redakcji.

Na liście autorów nie może pojawić się nazwisko osoby, która nie przyczyniła się do jej powstania.

Autor zobowiązany jest do powiadomienia redakcji o osobach lub instytucjach, które, ze względu na ewentualny konflikt interesów, nie powinny uczestniczyć w procesie recenzowania tekstu.

Autor zobowiązany jest do ujawnienia informacji o źródłach finansowania lub udziale instytucji, które przyczyniły się do powstania pracy.

Zasady etyki obowiązujące recenzentów

Podstawowym kryterium doboru recenzenta w „Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej” są jego kompetencje i kwalifikacje merytoryczne.

Recenzent zobowiązany jest powiadomić redakcję o wszelkich możliwych konfliktach interesów, jeżeli takie występują (wynikających ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami).

Podstawowym kryterium oceny pracy jest jej poziom merytoryczny oraz tematyka, istotna dla profilu czasopisma. W sposób szczegółowy elementy oceny tekstów zostały opisane w ankiecie recenzyjnej.

Recenzent jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia redakcji o wszelkich wykrytych w pracy nadużyciach, w tym o plagiacie.

Recenzent nie może przywłaszczyć sobie treści i idei ocenianej pracy oraz ujawniać jej osobom trzecim.

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące redakcję

O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu przez zespół redakcyjny „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej” decyduje wyłącznie jego poziom naukowy i tematyka mieszcząca się w profilu pisma. Żadne inne pozamerytoryczne względy (jak osobisty stosunek do autora, jego płeć, pochodzenie, narodowość, orientacja seksualna bądź inne cechy autora) nie mogą być brane pod uwagę.

Redakcja stara się zapewnić odpowiedni dobór recenzentów, mając na uwadze ich kwalifikacje naukowe i unikając ewentualnego konfliktu interesów.

Zespół redakcyjny zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w czasopiśmie dotyczących plagiatów i praw autorskich.

W przypadku podejrzeń o zachowania nieetyczne (jak m.in. plagiat, ghostwriting, dopisywanie osób do listy autorów lub pomijanie na tej liście rzeczywistych twórców pracy) redakcja będzie się starała najpierw wyjaśnić zaistniałą sytuację z osobą podejrzaną o takie zachowanie. Jeżeli jej odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, o zajściu zostanie powiadomione kierownictwo jednostki, przy której dana osoba jest afiliowana. Stosowna informacja zostanie też przekazana Komisji do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk.

Powierzone redakcji prace nie będą pokazywane osobom trzecim; zachowana też będzie pełna poufność w zakresie doboru recenzentów.

W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych, wynikłych pomiędzy redakcją a autorem bądź recenzentem, redakcja będzie się starała wyjaśnić je polubownie. W razie zaistniałej potrzeby jest też gotowa opublikować na łamach „Pamiętnika” konieczne poprawki, wyjaśnienia lub przeprosiny, chyba że redakcja uzna je za nieuzasadnione lub też jeżeli zaistnieją inne, przekonujące powody, dla których nie będzie mogła tego uczynić.

Rozwiązywanie kwestii spornych

Wszelkie skargi i zażalenia odnoszące się do pracy członków redakcji należy kierować bezpośrednio do nich na piśmie, a w przypadku braku zadowalającego rozstrzygnięcia do Rady Naukowej pisma. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia w kwestii spornej, miejscem rozstrzygnięcia sporu pozostaje Komisja do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk.

Wskazówki etyczne dla wydawcy

Wydawca zobowiązuje się czuwać, by wszelkie zasady etyki wydawniczej i standardy wydawnicze były ściśle przestrzegane.

O przyjęciu tekstów do druku będzie decydować wyłącznie ich wartość naukowa, potwierdzona opiniami recenzentów. Rasa, płeć, wyznanie, narodowość, orientacja seksualna, przekonania polityczne oraz wszelkie inne pozamerytoryczne uwarunkowania nie będą brane pod uwagę przy ocenie prac.

Wszystkie osoby, które w sposób twórczy przyczyniły się do powstania pracy, zostaną ujęte na liście autorów.

Wydawca dołoży wszelkich starań, by wykluczyć konflikt interesów pomiędzy redaktorami, recenzentami i autorami.

Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy wydawniczej, tj. nieujawniania informacji na temat zgłaszanych prac, nazwisk i ocen recenzentów osobom nieuczestniczącym w procesie wydawniczym.

Jeżeli po publikacji pracy autor znajdzie w niej istotne błędy, braki, nieścisłości (których, na etapie powstawania tekstu, nie był świadomy), powinien niezwłocznie powiadomić o tym redakcję bądź wydawcę w celu ustalenia dalszych działań.

Oświadczenie

Jeżeli po opublikowaniu pracy zajdzie podejrzenie o popełnieniu plagiatu, naruszeniu praw autorskich, fałszowaniu wyników badań bądź innym nieetycznym zachowaniu, wydawca, w porozumieniu z redakcją, podejmie wszelkie kroki, by wyjaśnić zaistniałą sytuację. Może to skutkować np. publikacją erraty, wycofaniem tekstu bądź skierowaniem stosownego wniosku do Komisji do Spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk.