Instrukcja wydawnicza

Instrukcja wydawnicza dla autorów

„Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej”

I. Uwagi ogólne

1. Teksty w języku polskim lub angielskim (w formacie .doc lub .rtf) należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pamietnik@bk.pan.pl lub przez stronę internetową „Pamiętnika” – zakładka– zakładka: Wejście do systemu zgłoszeń

2. Artykuł powinien zawierać krótkie (ok. 1000 znaków) streszczenia w języku polskim i angielskim.

3. Dołączone 3–5 słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

4. Notkę autorską zawierającą: imię i nazwisko, nazwę macierzystej instytucji autora, adres e-mailowy, ORCID.

5. Zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię załącznikową (zasady sporządzania bibliografii poniżej).

6. Materiał ilustracyjny dostarcza autor artykułu, który jednocześnie dokonuje formalności prawnych związanych z ich publikacją i ponosi wszelkie ewentualne koszty finansowe.

II. Zasady edycji tekstu

1. Tabele i wykresy:

– tytuły tabel umieszczamy nad tabelami, pod spodem źródło (zapisane czcionką o 2 pkt mniejszą). Przykład:

Tabela 1. Liczba nabytych książek w Biblioteki Kórnickiej w latach 1879–1888

Źródło: D. Zagartowska, Bibliotekarz, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1996, z. 24, s. 37.

– tytuły rysunków, wykresów, schematów umieszczamy pod materiałem ilustracyjnym, poniżej źródło (zapisane czcionką o 2 pkt mniejszą). Przykład:

Wykres 1. Sezonowość ruchu turystycznego na Zamku w Kórniku

Źródło: J. Pietrzak, Turyści w zamku kórnickim, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1996, z. 24, s. 153.

2. Ilustracje:

– rysunki, zdjęcia, fotokopie i mapy powinny być dostarczone w formie plików graficznych, w tekście należy zamieścić dokładną informację o tym, gdzie mają się one znajdować,

– przy ilustracjach należy podać imię i nazwisko autora, tytuł dzieła, rok powstania, wymiary (w przypadku obrazu lub rzeźby), źródło, z którego pochodzą, ew. nazwę instytucji, która je udostępniła, lub miejsce przechowywania, imię i nazwisko autora zdjęcia,

– materiał ilustracyjny dostarcza autor artykułu, który jednocześnie dokonuje formalności prawnych związanych z ich publikacją i ponosi wszelkie ewentualne koszty finansowe.

Tytuły dzieł artystycznych należy pisać kursywą.

Przykłady:

Malarz nieznany, Intrata Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku, Italia ok. 1640 r., olej na płótnie, 122 × 338 cm, Zamek w Kórniku, fot. Mikołaj Potocki

Przedruk ilustracji z innej publikacji:

Egidius Sadeler, Widok na Forum Romanum z Bazyliką Świętych Kosmy i Damiana, ok. 1600 r., [w:] Vestigi delle antichita di Roma, Tivoli, Pozzuolo et altri luochi, Roma 1606, rycina nr 5, fot. Sławomir Cendrowski

3. Inne:

Nazwy instytucji: przy pierwszym wystąpieniu należy podawać pełną nazwę instytucji wraz z odpowiednio przyjętym w dalszej części tekstu skrótem (np. Biblioteka Narodowa, dalej: BN).

Cytaty: krótkie cytaty wyróżniamy jedynie cudzysłowem; dłuższe (powyżej trzech wersów) wydzielamy graficznie: wcięciem z lewej strony i mniejszą o dwa punkty czcionką.

Fragmenty tekstów w języku obcym i terminy obcojęzyczne wyróżniamy kursywą, z wyjątkiem zwrotów trwale przyswojonych przez język polski, np. notabene, vice versa, à propos.

Tytuły:

– tytuły wydawnictw zwartych oraz artykułów z czasopism należy podawać kursywą,

– tytuły wydawnictw periodycznych (np. „Komputer Świat”), ustaw i dokumentów rządowych (np. „Konwencja berneńska”, „Ustawa o bibliotekach”) – prostą czcionką w cudzysłowie.

W przypadku opisów dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia numerów i roczników w języku tekstu (np. Bd., Iss., Vol.).

III. Przypisy i bibliografia

W przypisach i bibliografii stosujemy skróty w języku polskim:

tamże (zamiast ibid., loc. cit.),

dz. cyt. (zamiast op. cit.),

[w:] (zamiast In),

tejże (zamiast eadem),

tenże (zamiast idem)

i nast. (zamiast passim),

i in. (zamiast et al.)

Kolejność elementów opisu źródła w przypisach

Dokumenty tradycyjne

Prace zwarte i zbiorowe

Rafał T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992, s. 80–89.

Roman Habielski, Józef Osica, Między niewolą a wolnością, wyd. 2, Warszawa 1998, s. 28.

Słowiańszczyzna i dzieje powszechne, pod red. Leszka Jaśkiewicza, Warszawa 1985, s. 101.

Artykuły z prac zbiorowych:

Zofia Libiszowska, Angielski przekład „Hymnu do Polski” de Lamennais’go, [w:] Słowiańszczyzna i dzieje powszechne, pod red. Leszka Jaśkiewicza, Warszawa 1985, s. 250.

Maciej Przybył, Poznań na tle szlaków komunikacyjnych od X do XIII wieku, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Poznań 2005, s. 116, 118.

Józef Olejniczak, Poeta dziewięćdziesięcioletni – Czesław Miłosz, [w:] Literatura polska 1990–2000, t. 1, pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych, Kraków 2002, s. 61–78.

Wydawnictwa ciągłe (jako całość):

„Pamiętnik Literacki” 1991, nr 1.

Artykuł z wydawnictwa ciągłego:

Krzysztof Rutkowski, Najniższy sługa rosyjskich carów. Andrzej Towiański i Rosja, „Zeszyty Historyczne” 1987, z. 79, s. 197.

Stefan Weyman, Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku, „Przegląd Zachodni” 1953, nr 6–8, s. 21–22.

Akty prawne, normy, traktaty:

Zapisujemy według obowiązujących zasad prawniczych:

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172, z późn. zm.).

BN-82/N-01152/01 Opis bibliograficzny: książki.

Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. z 2005 r., nr 3, poz. 12, art. 4 i 5.

Dokumenty elektroniczne

Książki elektroniczne – opis całości:

Diariusze sejmowe 1764 i 1793. Elity polityczne Polski XVI-XVIII w., pod red. Jerzego Wisłockiego [CD-ROM], Poznań – Kórnik 2001.

Przemysław Oziemblewski, Magia czasu migawki [e-book], dostępny również na blogu „Fotografia dla ciekawych”: http://www.fotodc.pl/zapisy-na-ebook-czas-migawki.php wpis z 11.12.2013 (dostęp 10.06.2014).

Fragment książki elektronicznej

Diariusze sejmowe 1764 i 1793. Elity polityczne Polski XVI-XVIII w., pod red. Jerzego Wisłockiego [CD-ROM], Poznań – Kórnik 2001. Traktaty: Projekt traktatu z dnia 26 augusta 1793: Artykuł VIII.

Encyklopedia PWN [online], hasło: akmeizm, http://amu.edu.pl/dzialalnosc/o-uam/historia-uniwersytetu (dostęp 10.06.2014).

Czasopisma elektroniczne – opis całości

„Język, Komunikacja, Informacja” [online], nr 8/2013, http://jki.amu.edu.pl/files/JKI%20-%20tom%208%20-%202013.pdf (dostęp 10.06.2014).

Fragmenty czasopisma elektronicznego

Aleksander Radwański, Zawód torreador, „Biuletyn EBIB” [online], nr 8/2011, s. 5, http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/126/126_radwanski.pdf (dostęp 10.06.2014).

Strony internetowe

Portal UAM: Historia Uniwersytetu, http://amu.edu.pl/dzialalnosc/o-uam/historia-uniwersytetu (dostęp 10.06.2014).

Listy dyskusyjne, fora internetowe, blogi

Portal: Mediewistyka polska, http://www.mediewistyka.pl/forum/viewtopic.php?p=2292&sid=9588b360dd09ce1a320874a564f13da2#2292 wpis z 5.05.2005, autor: Roman Mazurkiewicz (dostęp 10.06.2014).

Forum „Tygodnika Powszechnego”, http://tygodnik.onet.pl/tablica/wiara-,1923,1009110,126192563,watek.html wpis z 26.02.2014, autor: magda (dostęp 10.06.2014).

Blog: Archeowieści, http://archeowiesci.pl/2014/06/04/nowa-wystawa-o-sztuce-naskalnej-egipskiej-oazy-dachla/ wpis z 4.06.2014 (dostęp 10.06.2014).

Na końcu artykułu zamieszczamy bibliografię załącznikową uszeregowaną alfabetycznie. Opis bibliograficzny stosujemy taki sam, jak w przypadku przypisów, z tą różnicą, iż opis każdej pozycji rozpoczynamy od nazwiska autora (w przypadku prac zbiorowych od tytułu książki).